SZKOŁA JEST ... FAJNA

Nauka może być przyjemna. Staramy się aby w naszej szkole właśnie tak było.

ROZWIJAJ PASJE

 

Rozwijaj i pielęgnuj swoje zainteresowania.

Oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala w ciekawy sposób spędzić wolny czas.

ATRAKCYJNE PROFILE

 

Wybierz naukę na jednym z wielu atrakcyjnych kierunków.

Program zajęć jest konsultowany z przyszłymi pracodawcami, to gwarancja wysokich kompetencji zawodowych.

Twoja wiedza - Twoja przyszłość II

W dniach 5, 6 i 9 października 2017 r. w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 odbyły się spotkania informacyjne dla uczniów naszej szkoły dotyczące rekrutacji udziału w projekcie „Twoja wiedza - Twoja przyszłość II” , realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe,  Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe.

Beneficjentem projektu jest Powiat Inowrocławski. Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2017 r. do 28.09.2018 r.

1

Uczniom naszej szkoły zaproponowano udział w  zajęciach  pozalekcyjnych : „Obsługa imprez okolicznościowych”. Przedstawiono Regulamin udziału w projekcie, w tym: kryteria udziału w zajęciach pozalekcyjnych, przebieg procesu rekrutacji, warunki uczestnictwa.

2

Młodzież chętnie wyraziła wziąć udział w zajęciach pozalekcyjnych , ponieważ mają możliwość  poszerzenia wiadomości i umiejętności zasad z zakresu obsługi konsumenta. Rozdano uczniom do wypełnienia niezbędne dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin udziału w projekcie.

4

W projekcie uczestniczy 60 uczniów naszej szkoły w 4 grupach. Są to uczennice i uczniowie z klasy I Branżowej Szkoły I stopnia, z klasy II i II Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz z klasy I i II Technikum. Projekt obejmuje 30 godzin lekcyjnych dla każdej grypy.

5

Na pierwszych zajęciach przeprowadzono test diagnozujący, mający na celu uzyskanie informacji  jaką wiedzę posiadają uczestnicy projektu.

6

Na następnych zajęciach młodzież pozna rodzaje i charakterystyki przyjęć okolicznościowych oraz obowiązki kelnera związanych z obsługą gości.

7

8

11