SZKOŁA JEST ... FAJNA

Nauka może być przyjemna. Staramy się aby w naszej szkole właśnie tak było.

ROZWIJAJ PASJE

 

Rozwijaj i pielęgnuj swoje zainteresowania.

Oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala w ciekawy sposób spędzić wolny czas.

ATRAKCYJNE PROFILE

 

Wybierz naukę na jednym z wielu atrakcyjnych kierunków.

Program zajęć jest konsultowany z przyszłymi pracodawcami, to gwarancja wysokich kompetencji zawodowych.

Wewnętrzna procedura bezpieczeństaw

Przedstawiam Państwu wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa. Zobowiązuje wszystkich związanych ze szkołą do jej przestrzegania.

 

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu

 1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe (uczniowie, rodzice/prawni opiekunowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 1. Pracownicy szkoły, uczniowie oraz inne osoby niebędący pracownikami szkoły zobowiązani są przestrzegać zasady, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do szkoły. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 1. Na terenie szkoły nie mogą przebywać  osoby jeżeli przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją.
 1. Należy mieć świadomość, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich przebywających na terenie szkoły jak również ich rodziny.
 1. Podczas przerw przed i po zajęciach uczniowie  zobowiązani są, o ile to możliwe zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). Wyjątek stanowią osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa.
 1. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, poza salami lekcyjnymi w czasie trwania lekcji.
 1. Osoby, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.
 1. Przy wejściu do szkoły umieszczona jest informacja:
 • dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu
 • zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
 • zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
 • zawierającą numery telefonów do służb medycznych
 • zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa.
 1. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu) wraz z informacją na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

 

 1. Dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły jest obowiązkowa.

 

 1. Płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest na każdym piętrze szkoły oraz w toaletach . Obok płynu umieszczona jest informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 1. Sale należy często wietrzyć, jeżeli pogoda na to pozwala, dbając
  o zapewnienie komfortu . Za wietrzenie sal odpowiedzialni są nauczyciele odbywający zajęcia.
 1. Wprowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł, ławek i powierzchni płaskich.
 1. Ławki oraz krzesła w sali są dezynfekowane po zakończeniu zajęć.
 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 1. Nauczyciel podczas lekcji, w miarę możliwości dopilnuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników, wietrzy salę, w której prowadzi lekcje, co najmniej raz na godzinę, oraz zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.
 1. Do odwołania nie organizuje się wyjść, wycieczek, wyjazdów oraz imprez okolicznościowych. Uczniowie i pracownicy szkoły nie będą brali udziału w imprezach organizowanych przez inne podmioty.
 1. W szkole prowadzony jest rejestr osób odwiedzających szkołę. Rejestr znajduje się w portierni szkoły oraz w sekretariacie.
 1. Zasady postępowania dla uczniów:
 • Zapoznaj się dokładnie z niniejszą procedurą oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego, które znajdują się pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja
 • Nie przychodź do szkoły, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Poza klasami w czasie trwania lekcji noszenie maseczek jest obowiązkowe.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Zaleca się mierzenie temperatury w domu, przed wyjściem do szkoły. Jeśli stwierdzisz podwyższoną temperaturę nie przychodź do szkoły i skontaktuj się lekarzem rodzinnym w celu ustalenia dalszych kroków.
 1. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej:
 • Z biblioteki można skorzystać, tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem – bibliotekarzem.
 • W bibliotece mogą przebywać jednocześnie tylko dwie osoby: nauczyciel-bibliotekarz i wypożyczający (zwracający) książkę.
 • Zwracając książki do biblioteki zawiń je w opakowanie foliowe. Dołącz na kartce informację: imię i nazwisko, klasa. Książki połóż we wskazanym miejscu.
 • Zwrócone książki będą mogły być ponownie wypożyczone po upływie 5 dni.
 • Chcąc wypożyczyć książki, ustal to wcześniej z nauczycielem – bibliotekarzem. Wyznaczy Ci termin odbioru. Książka którą otrzymasz będzie foliowana i zdezynfekowana.
 1. Jeżeli jakakolwiek osoba przebywająca na terenie szkoły przejawia niepokojące objawy choroby, osoba, która to zauważy natychmiast informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewni osobie przejawiającej objawy choroby izolację w odrębnym pomieszczeniu (parter przy wejściu do szkoły) oraz powiadamia właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i zastosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszała się ta osoba, poddany zostanie  gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. W tej sytuacji również, należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 1. Przed wejściem do szkoły mierzona jest temperatura. Pomiaru dokonuje osoba wyznaczona w danym dniu przez dyrektora szkoły. W przypadku podwyższonej temperatury uczniowie i pracownicy nie zostaną wpuszczeni do szkoły.
 1. Procedura wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 r.