SZKOŁA JEST ... FAJNA

Nauka może być przyjemna. Staramy się aby w naszej szkole właśnie tak było.

ROZWIJAJ PASJE

 

Rozwijaj i pielęgnuj swoje zainteresowania.

Oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala w ciekawy sposób spędzić wolny czas.

ATRAKCYJNE PROFILE

 

Wybierz naukę na jednym z wielu atrakcyjnych kierunków.

Program zajęć jest konsultowany z przyszłymi pracodawcami, to gwarancja wysokich kompetencji zawodowych.

REGULAMIN REKRUTACJI

 

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii, ograniczeniem funkcjonowania szkół oraz zmianą daty egzaminu ósmoklasisty, nie obowiązują terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych określone zarządzeniem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Minister Edukacji Narodowej określi i ogłosi na stronie internetowej MEN nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów, które będą obowiązywały w rekrutacji do klas I publicznych szkół dla młodzieży: techników i szkół branżowych I stopnia.  

Terminy rekrutacji 

 

Data początkowaData końcowaInformacje o etapie
15.06.2020 10.07.2020 15:00

 

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

 

26.06.2020 08:00 10.07.2020 15:00

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 

31.07.2020 04.08.2020 15:00

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

 

12.08.2020 12.08.2020

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

13.08.2020 08:00 18.08.2020 15:00

 

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki

19.08.2020 14:00 19.08.2020 14:00

 

Publikacja list przyjętych

 

 

 

 

Zarządzenie nr 4/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej

w Inowrocławiu

w sprawie kryteriów i zasad przyjęcia do Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu na rok szkolny 2020/2021

 na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U.  z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1681, 1818, 2197 i 2248),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. 2019 poz. 1737

Zarządzenie nr 2/2020 Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021  do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkól ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko- pomorskim.

            Zarządza co następuje

 

 

Dokumenty rekrutacyjne oraz punktacja

 

 1. Kandydaci do klas pierwszych ZSGH składają niżej wymienione dokumenty:

- podanie według wzoru (wygenerowane w systemie elektronicznym rekrutacji),

- zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w szkole podstawowej w klasie VIII,

- świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej,

- 3 podpisane zdjęcia

- dokumenty o osiągnięciach edukacyjnych, artystycznych, sportowych, wolontariacie

Wszystkie ewentualne kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 1. Kandydat do Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej może uzyskać maksymalnie 200
 1. Absolwenci szkół podstawowych będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatami konkursów przedmiotowych (konkursy zgodnie z wykazem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty ) przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym dokumencie.
 1. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego dla absolwentów szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 100 pkt.
 2. humanist. : 40, w tym j. polski- 20, historia i wos.- 20,
 3. mat.-przyr. – 40, w tym matematyka- 20, przedmioty przyrodnicze- 20,

 język obcy poziom podst. – 20.

Wynik egzaminu szkoły podstawowej przedstawiony w procentach z poszczególnych zakresów egzaminu (tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego)mnoży się przez 0,35.

 1. Oceny z j. polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przeliczane będą na punkty według następującej zasady:

Ocena celująca – 18 pkt.

Ocena bardzo dobra – 17 pkt.

Ocena dobra – 14 pkt.

Ocena dostateczna – 8 pkt.

Ocena dopuszczająca – 2 pkt.

 Przedmioty, które będą brane pod uwagę rekrutacji do poszczególnych klas:

- technik żywienia i usług gastronomicznych – j. polski, matematyka , plastyka lub   zajęcia artystyczne / zajęcia techniczne

- technik hotelarstwa – j. polski, matematyka, informatyka, geografia

- technik usług fryzjerskich – j. polski, matematyka, plastyka lub zajęcia techniczne

- technik usług kelnerskich– j. polski, matematyka, informatyka, plastyka

- kucharz– j. polski, matematyka, plastyka lub zajęcia artystyczne / zajęcia techniczne

- fryzjer – j. polski, matematyka, plastyka lub zajęcia techniczn

- piekarz, cukiernik , sprzedawca  – j. polski, matematyka, plastyka lub zajęcia artystyczne / zajęcia techniczne.

 1. Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji, takie jak:

            - ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.

            - osiągnięcia w zawodach wiedzy o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanych na                   podstawie zawartych porozumień przez kuratoria oświaty:

            - tytuł finalisty – 10 pkt.,

            - tytuł laureata w konkursie tematycznym lub interdyscyplinarnym – 7 pkt.,

            - tytuł finalisty w konkursie tematycznym lub interdyscyplinarnym – 5 pkt.

 1. a) osiągnięcia w zawodach wiedzy – konkursach organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty – 10 pkt.,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnym – 7 pkt.,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego- 7 pkt.,

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,

 - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

 1. b) za osiągnięcia w zawodach sportowych i artystycznych na szczeblu: międzynarodowym – 4 pkt.,

 krajowym – 3 pkt.,

wojewódzkim – pkt. 2,

powiatowym – 1 pkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienione w  pkt. b i d wpisane na świadectwie ukończenia szkoły, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia nie może przekroczyć 18 pkt.

 1. c) za wolontariat rozumiany jako systematyczna (co najmniej w nieprzerwanym okresie 10 miesięcy), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem zwierząt, organizacjami charytatywnymi – 3 pkt.

Oryginał dyplomu uzyskanego za osiągnięcia sportowe lub dokumentu o działalności w wolontariacie, należy przedstawić w szkole pierwszego wyboru.

 1. d) Minister Edukacji Narodowej ustalił sposób przeliczania ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej na punkty w przypadku, gdy uczeń został zwolniony z danego zakresu lub danej części lub z całości egzaminu ośmioklasisty, w cytowanym wyżej rozporządzeniu.
 1. W przypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów, uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym Komisja Rekrutacyjna będzie brać pod uwagę w kolejności następujące kryteria:

- uzyskana liczba punków na egzaminie ośmioklasisty,

- uzyskana liczba punktów za świadectwo,

- uzyskana liczba punktów za inne osiągnięcia,

- uczniowie z placówek opiekuńczo-wychowawczych,

- uczniowie umieszczeni w rodzinach zastępczych,

- kandydaci z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawni, posiadający opinie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonej możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata,

- laureaci i  finaliści organizowanych przez licea, dla których organem prowadzącym jest powiat inowrocławski konkursów przedmiotowych, których zakres jest zgodny z deklarowanym profilem.

 1. O przyjęciu do szkoły decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w tej samej szkole w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.
 1. Szczegóły dotyczące oferty edukacyjnej szkoły na rok szkolny 2020/2021, zamieszczone są na stronie: zsp2.com.pl.