SZKOŁA JEST ... FAJNA

Nauka może być przyjemna. Staramy się aby w naszej szkole właśnie tak było.

ROZWIJAJ PASJE

 

Rozwijaj i pielęgnuj swoje zainteresowania.

Oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala w ciekawy sposób spędzić wolny czas.

ATRAKCYJNE PROFILE

 

Wybierz naukę na jednym z wielu atrakcyjnych kierunków.

Program zajęć jest konsultowany z przyszłymi pracodawcami, to gwarancja wysokich kompetencji zawodowych.

Regulamin naboru

Regulamin określający zasady naboru uczestników

do Projektu „Staże we Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach”

w ramach Programu Erasmus Plus, 

sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczniów na 4-tygodniowe praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach na Sycylii, Włochy
 1. Praktyki odbędą się w 2020 (maj-czerwiec) i 2021 (maj-czerwiec).

Planowane terminy mogą ulec zmianom w zależności od dostępnych połączeń lotniczych lub z innych ważnych przyczyn.

 1. W Projekcie weźmie udział w sumie 40 uczniów oraz 4 opiekunów dorosłych – po 2 opiekunów na każdą z grup uczniów, liczących po 20 uczniów (8 os. Technikum hotelarskie, po 6 os. -  Technikum żywienia i usług gastronomicznych i kelnerskie).
 1. Rekrutacja uczestników przeprowadzana będzie w formie konkursu.
 1. Rekrutacja rozpocznie się dn. 16.09.2019 i będzie trwała do dn. 09.2019. zaś ogłoszenie wyników Rekrutacji nastąpi dn. 04.10.2019.
 1. Rekrutacja uczniów przeprowadzona zostanie przez Komisję Rekrutacyjną w składzie:
 • Dyrektor danej szkoły, Przewodniczący Komisji,
 • Kierownik szkolenia praktycznego,
 • Pedagog szkolny
 • Nauczyciel języka angielskiego - szkolny koordynator projektu.
 1. Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie spełniający poniższe podstawowe kryteria:
 • Są uczniami klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2019/2020,
 • Kształcą się w zawodach: Technik Kucharz, Technik Hotelarz, Technik Kelner,
 • Nie brali wcześniej udziału w zagranicznej mobilności w ramach projektu Erasmus+ oraz POWER.
 • Uzyskali co najmniej ocenę poprawną z zachowania na koniec klasy I / II.
 • Uzyskali co najmniej ocenę dostateczną z języka angielskiego na koniec klasy I / II.
 • Będą brać udział we wszystkich zaplanowanych działaniach projektowych, mających na celu przygotowanie się do odbycia czterotygodniowej praktyki zagranicznej na Sycylii.
 • Wypełnili poprawnie Formularz Zgłoszeniowy (wraz z wymaganymi załącznikami) i złożyli go do sekretariatu szkoły do dn. 27.09.2019.
 • Dostarczyli zgodę rodzica/opiekuna na wyjazd za granicę.
 1. W ramach Konkursu kandydaci będą zobligowani do wykonania następujących zadań:
 • Złożenie Formularza Zgłoszeniowego (wraz z wymaganymi załącznikami) do dn. 27.09.2019.
 • Samodzielne opracowanie i załączenie do ww. Formularza także swojego listu motywacyjnego w języku polskim i angielskim 80 – 120 słów (na temat swojej motywacji i oczekiwań oraz korzyści płynących z wzięcia udziału w praktykach zagranicznych).
 • Przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim w określonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie.
 1. Kryteria - kandydaci będą oceniani przez Komisję Rekrutacyjną wg następujących kryteriów:
 • Uzyskana ocena z języka angielskiego na zakończenie klasy I / II: 3-15 pkt.
  (celujący – 15 pkt. , bardzo dobry – 10 pkt., dobry – 7pkt., dostateczny – 3 pkt)
 • Średnia z uzyskanych ocen z przedmiotów zawodowych na zakończenie klasy I / II: 0-25 pkt. (celujący – 25 pkt. , bardzo dobry – 22 pkt., dobry – , dostateczny – 15 pkt., dopuszczający – 5 pkt.)
 • Oceny z zachowania na zakończenie klasy I / II (co najmniej poprawna): 2-15 pkt.

(wzorowe – 15 pkt. , bardzo dobre – 10 pkt., dobre – 7pkt., poprawne – 2 pkt.)

 • Osiągnięcia (konkursy, olimpiady, certyfikaty), zaangażowanie społeczne oraz opinia wychowawcy – 0-15 pkt.
 • Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim – 0-10 pkt.
 • Trudna sytuacja materialna (niski dochód – do 500 zł na osobę w rodzinie) – 0-15 pkt.
 • Pochodzenie z terenów wiejskich – 0-5 pkt.

Uczeń może uzyskać maksymalnie 85 pkt.

 1. Zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy spełniają kryteria i uzyskają największą liczbę punktów.

Komisja Rekrutacyjna sporządzi LISTĘ ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW (20 osób)  i LISTĘ REZERWOWĄ ( 8 osób) kandydatów do projektu.

Na listę rezerwową dostaną się uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do programu ze względu na niższą liczbę punktów.

 1. W razie rezygnacji lub usunięcia kandydata z udziału w projekcie, zostanie wybrana osoba z listy rezerwowej, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
 1. W przypadku niewyczerpania miejsc danego profilu zawodowego z powodu braku kandydatów spełniających podstawowe kryteria, na wolne miejsca będą wybierani uczniowie pozostałych zawodów o najwyższej liczbie punktów.
 2. W przypadku niewystarczającego naboru w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja uzupełniająca na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.
 3. Formularz Zgłoszeniowy będzie  umieszczony od 01.09.2019. na stronie szkoły w miejscu informującym o projekcie.
 4. Procedura odwoławcza:
 • Każdemu uczniowi, który złożył Formularz Zgłoszeniowy i wszystkie wymagane załączniki i nie zakwalifikował się do udziału w projekcie, przysługuje prawo jednokrotnego odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 1 tygodnia od ogłoszenia wyników 
 • Uczeń składa wówczas do Sekretariatu szkoły pisemny wniosek odwoławczy, który musi zawierać: datę, dane ucznia, dane szkoły, powód zakwestionowania decyzji Komisji Rekrutacyjnej i/ lub wskazanie konkretnych zarzutów o charakterze proceduralnym, jeżeli zdaniem ucznia naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem, podpis ucznia.
 • Komisja odpowie na wniosek do 5 dni roboczych od złożenia odwołania.